Превод КСКСКСКС на Тхаи језику:


Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Први корак избор типа транспорта
ชน ดของการส งจดหมาย
Пао је Вашингтонски систем транспорта.
ระบบขนส งของ ด ซ กำล งล ม และม นเพ งจะโจมต ตลาดห น
Легитимни начини за зараду.
ช องทางทำมาหาก นท ถ กต องตามกฎหมาย
Постоје и други начини, Фродо.
ม นย งม หนทางอ นนะ โฟรโด
Начини од мене поштеног човека.
แต งงานก บผมเถอะนะ
Приликом транспорта, не комуницирај ни самном... Знам поступак.
Once seated, your fourpiece will be mounted to the floor mount.
Тај избор она тек треба да начини.
เธอได เล อกทางเด นของเธอแล ว
Ово су све еквивалентни начини посматрања исте ствари. ...
พวกน ค อว ธ การมองส งเด ยวก นหมด
Сада, постоје многи начини да се реши овај проблем.
ท น ม นม ว ธ แก หลายแบบ.
Сал Постоји само један начин, не постоје други начини...
ซาล ม ว ธ เด ยว ไม ม ว ธ อ น
Плашим се да постоје начини којима се може вратити.
ฉ นเกรงว า ย งม อ กหลายว ธ ท เขาทำได
Ово су све различити начини записа истог односа, исте праве.
พวกน ค อคว ธ การเข ยนความส มพ นธ เด มด วย ว ธ ต างๆ ก น, ย งเป นเส นตรงเด มอย
Ево првог разлога политика нулте толеранције и начини њеног спровођења.
และน นค อเหต ผลข อแรก นโยบายการยอมร บความเห นท เป นศ นย และช ว ตท เด กๆต องทนอย
Попни се тамо, и начини сваки потез због њега самог.
เม อนายข นไปบนน น นายต องเคล อนไหวท กการเคล อนไหว
Ако било који од њих начини претећи покрет, избуши га.
ถ าหน งในพวกเขา ทำการค กคามใดๆ ย งม นเลย
И срушили су финансијски сектор, сав. Дај ми сектор транспорта и назови ми председника ФЦЦа.
ต ดต อเลากรมการขนส ง และผ บร หารด านทร พยากรของ เอฟ ซ ซ
Нови и бољи начини да се суочимо са сиромаштвом, ратовима и болестима.
เราต องใช ว ธ ใหม ๆ ท ด กว าเด ม ในการร บม อก บความยากจน สงคราม และโรคร าย
У сваком случају, оба ова начина су легитимни начини добијања најмањег заједничког садржаоца.
ไม ว าว ธ ไหนก เป นว ธ ท ถ กต องเพ อหา ต วค ณร วมน อยท งน น.
Постоје ли други начини да се иста количина простора створи на тој локацији?
ม นจะม ว ธ ไหนได อ กบ าง ในการท จะเพ ม จำนวนพ นท เหม อนอย างน ณ สถานท น น น
Мислим да постоје начини истовремено имам много и нимало поштовања да крадемо од религија.
ผมค ดว าม นม ทาง และผมร ส กท งเคารพและไม เคารพ ต อการขโมยหล กการต างๆ จากศาสนา
Да бисмо се суочили са климатским променама потребни су нам нови начини за стварање енергије.
เราต องใช ว ธ ใหม ๆ ในการผล ตพล งงาน เพ อร บม อก บภาวะสภาพภ ม อากาศเปล ยนแปลง
Оба ова су потпуно разумни начини да дођете до тачног одговора, да Ђина има 1 3.
พวกน ค อว ธ ท ม เหต ผล เพ อหาคำตอบท ถ กต อง.
Могу да видим да си у великом болу, али постоје начини да ми продужимо његову пресуду.
ผมร ว าค ณเจ บปวดมามาก แต ม ทางท เราจะขยายคำต ดส นได
А чак и кад бих ставио неке тачке овде, то неће бити од превелике помоћи у овој ситуацији, да начини то више читљивим.
และแม กระท งฉ นจะใส คอมม าในน เเล วก ตาม ม นก ไม ช วยให สามารถอ านได ด ข น
Постоје многи начини да то урадите, можете једноставно изабрати један од ових бројева, и анализирати све његове садржаоце док не нађете садржалац који је дељив свим осталим имениоцима.
ม ว ธ ทำได หลายว ธ ค ณก แค เล อกเลขหน งต วมา แล วหาจำนวนเท าท งหมดไปเร อยๆ จนกว า ค ณจะเจอต วท หารด วยเลขท เหล อลงต ว
Неке од ствари које данас радимо с тим справицама, само пре неколико година биле су чудне или узнемирујуће, али веома брзо су постале познате, начини на које радимо ствари.
บางอย างท เราทำตอนน ค ออะไรท ถ าเป นเม อ 2 3 ป ท ผ านมา พวกเราคงค ดว าเป นส งท แปลกประหลาด
Наш дом је Сунчев систем, 4.5 милијарде година стара формација, која јурца око центра галаксије брзином од 200 000 km h, и начини пун круг око центра сваких 250 милиона година.
บ านของเราค อระบบส ร ยะน นเอง การก อต วราว 4.5 พ นล านป ท แล ว หม นรอบศ นย กลางกาแล คซ ท 200,000 ก โลเมตร ช วโมงและหม นครบรอบ ท กๆ 250 ล านป
2 и ово су све уобичајени начини могло је бити означено на други начин. могли смо ставити х овде а у овде да ово буде позитиван смер овај негативан али ово је уобичајен начин и људи су га усвојили почевши од Декарта.
2 และน เป นแค ว ธ ตกลงร วมก น เราต งค าอ กแบบก ได เราอาจเล อก x ไว ตรงน