Превод КСКСКСКС на Тхаи језику:


Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Продуцент Тошио Сузуки
ผล ต โทช โอะซ ซ ก
Извршни продуцент Иасуиосхи Токума
ผ ผล ตห วหน า Yasuyoshi Tokuma
Licno , ili kao organizacija.
ป ดโธ บ าท ส ด, เราสายไปต ง 40ว นาท แล วเว ย!
Zbog čega vaša organizacija postoji?
องค กรของค ณต งข นมาทำไม?
To je norveška Forestri Komišn organizacija.
อ นน เป นไม ท คณะกรรมการป าไม นอร เวย ร บรอง
Održavali smo niskim troškove dobrotvornih organizacija.
เราได ร กษาค าประกอบการ ขององค กรการก ศลให ต ำเข าไว
Partneri, postoje mnogo razlièitih organizacija, Stivene.
ค ห , จร งอ ะ ม นม หลากหลายด านขององค กรเรา สต เฟน
Naša se organizacija neæe zadovoljiti lepim reèima.
ก บสำนวนสละสลวยย คใหม นาย!
Halo? Poruka Bigweldu Mi nismo dobrotvorna organizacija.
ม นเป นตำนานไปหมดแล ว เราไม ได ทำม ลน ธ นะ
Naša organizacija se ogradila od Dr. Millera.
องค กรของเราไม ม ส วนเก ยวข อง ก บดร.ม ลเลอร อ กต อไป
Kamfed, još jedna dobrotvorna organizacija iz Ujedinjenog Kraljevstva,
แคมเฟด (Camfed) องค กรการก ศลอ กรายหน ง ท ม สำน กงานใหญ อย ในประเทศอ งกฤษ
Ovo je druga SOT (Svetska organizacija trgovine). (Smeh)
เป น WTO คนละองค กรก นนะคะ (เส ยงห วเราะ)
Da li opovrgavate tvrdnju da takva organizacija postoji?
ค ณปฏ เสธว าองค กรด งกล าวเป นท ร จ กก นเป นเท าท ม อย ?
Ako se borite kao nevladina organizacija, volite ravnopravnost polova.
ถ าค ณกำล งต อส อย ใน NGO ค ณก จะร กความเสมอภาคระหว างเพศ
Mi smo globalna organizacija. Radi se o globalnom fenomenu.
โลกของเราก เหม อนองค กรใหญ ๆองค กรหน ง และน ก เป นปรากฎการณ ระด บโลก
Moja mama kaže protestni marš , ja kažem onlajn organizacija .
แม จะพ ดว า เด นประท วง ฉ นว า การจ ดกล มออนไลน
Radim za odeljenje zvano WHO, ili Svetska zdravstvena organizacija.
ไม คร บ ผมทำงานให ก บสาขาของย เอ นโอ ด บบ ลเฮชโอ องค การอนาม ยโลก
Organizacija za koju sam radio nekad je nešto znaèila.
ส งเด ยวท สำค ญสำหร บผมตอนน ค อปกป องครอบคร วผม
Ja ću takođe uznemiriti članove kriminalnih organizacija iz istih razloga.
ม นจะทำให สมาช ก องค กรอาชญากรรมต องว ตกก งวลไปด วย เพราะเหต ผลเด ยวก น
On kaže Početna organizacija mozga ne zavisi toliko od iskustava.
เขากล าวว า ระเบ ยบต งต นในสมองคนเราไม ได ข นอย ก บประสบการณ มากมาย
Stolovi Napravelji od materijla dobijenog iz Organizacija za zaštitu šuma.
โต ะ ว สด ได มาตรฐานคณะกรรมการป าไม
Organizacija afričke unije, koju je vodio Salim Ahmed Salim, kaže
องค การเอกภาพแอฟร กาในตอนน น นำโดย ซาล ม อาห เหม ด ซาล ม
Istovremeno, broj profitnih organizacija koje su je prešle je 46.136.
ม ท งหมด 144 องค กร ขณะท จำนวนขององค กรแสวงหาผลกำไร ม อย 46,136 องค กร
Mi smo religiozna organizacija posveæena oèuvanju i spasenju ljudske rase.
ด น ผมว าค ณคงเกล ยดแวมไพร ล ะส ผมก เคยเป น
Organizacija maratona u Libanu svakako se razlikuje od organizacije istog u Njujorku.
การจ ดว งมาราธอนในประเทศเลบานอน ไม เหม อนก บการจ ดงานว งในน วยอร ก
DonorsChoose.org je neprofitna organizacija za nastavnike u državnim školama sa malim budžetom.
DonorsChoose.org เป นองค กรท ไม หากำไร สำหร บโรงเร ยนร ฐท ม รายได ต ำ
Moja organizacija je obezbedila èoveka nadležnog za procesne aktivnosti u sudnoj upravi.
ม นคงไม ม ว นผ านคำต ดส นและจดส ทธ บ ตรได
Broje novac koji je prikupila dobrotvorna organizacija gdina Kirka, u dobrotvorne svrhe.
ก ปต นเค ร กเหรอ ลอน เค ร ก
Svetska zdravstvena organizacija je upravo uradila veliku studiju koju je objavila ove godine.
องค การอนาม ยโลกได ทำว จ ยคร งสำค ญ ท เพ งต พ มพ ในป น
Ali veoma, veoma malo ljudi ili organizacija zna zašto rade to što rade.
แต ม คนหร อองค กรจำนวนน อยมากๆ ท ร ว าเขาทำส งท เขาทำอย ไปทำไม
Mislim, kao bilo koja mlada rastuća organizacija, mi smo donekle oduševljeni svojim rastom.
ค อว า ก เหม อนก บองค กรก อต งใหม ท กำล งเต บโตอ นๆแหละคร บ เราม งานล นห ว เพราะการเต บโต
A ne mogu zato što se ljudi unutar tih organizacija previše plaše sukoba.
และค ดไม ได เพราะ ผ คนท อย ในองค กรน นๆ ท กล วความข ดแย งมากจนเก นไป
Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da četvrtini evropske populacije u gradovima buka kvari kvalitet sna.
องค การอนาม ยโลกได ประมาณการไว ว า ประชากรย โรปราว 1 ใน 4 กำล งม ป ญหาการนอนหล บ
Svaka pojedina osoba, svaka pojedina organizacija na ovoj planeti zna šta radi, 100 posto.
คนท กคน และองค กรท กองค กรในโลกน ร ว าต วเองทำอะไร ร อยเปอร เซ นต
Organizacija za ljudska prava TerraSave zahteva od WilPharma da objave rezultate istraživanja u Indiji.
องค กรส ทธ มน ษยชนเทร าเซฟได ออกมาเร ยกร อง ให ว ลฟาร มาเป ดเผยผลการทดลองในอ นเด ย
U redu,završiću sa jednom pozitivnom,lepom,malom pričom o Skeptici je neprofitna obrazovna organizacija.
เอาหล ะคร บ ผมจะขอจบการบรรยายด วยเร องน าร กๆ เก ยวก บ เดอะ สเคปต กส ซ งเป นองค กรเพ อการศ กษา ไม แสวงหาผลกำไร
Ako mislite da je to smešno, imajte na umu da postoji organizacija koja se zove
ถ าค ดว าน ตลกแล ว ให จำไว ว าม องค กรหน งช อ
UNICEF a i drugih organizacija za pomoć, zajedno s nacionalnim vladama najsiromašnijih zemalja, tako dobre.
ย น เซฟ และองค กรช วยเหล อต าง ๆ ร วมก บร ฐบาลในประเทศท ยากจนท ส ด ถ งเป นการลงท นท ด เหล อเก น
U junu, Svetska zdravstvena organizacija je objavila prvu globalnu pandemiju gripa u protekle četrdeset jednu godinu.
ในเด อนม ถ นายน องค การอนาม ยโลก ได ประกาศถ งการระบาดของไข หว ดไปท วโลก เป นคร งแรกในรอบ 41 ป
Mislim, mi smo organizacija kojoj je teško da brzo raste zbog vrste materijala sa kojim radimo.
ค อว า เราเป นองค กรท เต บโตเร วได ลำบาก เน องจาก ประเภทของเอกสารท เราต องทำงานด วย
GiveWell je organizacija koja procenjuje dobrotvorne organizacije ne samo da li su legitimne, oni su već procenili stotine organizacija, i trenutno preporučuju samo tri od kojih je jedna Fondacija Protiv Malarije, koja je broj jedan.
GiveWell ม ข นเพ อประเม นผลการทำงานขององค กรการก ศล ไม ใช แค ว า พวกเขาถ กบร หารได ด หร อไม และม นย งกรององค กรการก ศลเป นร อยๆ
U Bengaziju je osnovano skoro 200 organizacija tokom i neposredno nakon pada Gadafija skoro 300 u Tripoliju.
องค กรกว า 200 แห งได ถ กจ ดต งข นในเม องเบงกาซ (Benghazi) ท งระหว าง และท นท หล งจากการล มล างก ดดาฟ และอ กเก อบ 300 แห งในกร งตร โปล (Tripoli)
Kao predvodnici organizacija, treba da težimo stvaranju sredina koje podstiču i neguju i moralnu veštinu i moralnu volju.
ในฐานะผ นำองค กร เราควรพยายามสร างสภาพแวดล อม ท ส งเสร มและบ มเพาะท งท กษะ และเจตจำนงทางค ณธรรม
Svi u ovoj prostoriji ste, u nekom vidu, verovatno korisnici jedne ili obeju organizacija koje su se spojile.
ท กคนในท น คงเคยเป นล กค า ของบร ษ ทใดบร ษ ทหน ง หร อท งสองบร ษ ท ท ควบรวมมาแล ว
Kao crkva, monarhija ili komunistièka partija u drugaèijem dobu i na drugaèijem mestu, korporacija je danas najuticajnija organizacija.
เช นเด ยวก บศาสนจ กร ระบอบกษ ตร ย และพรรคคอมม วน สต ในบางย คและบางสถานท