Превод КСКСКСКС на шведском језику:


  Речник Српски-Шведски

смањење - превод : трошкова - превод : крива - превод : смањење - превод : смањење - превод : смањење - превод : смањење - превод : смањење - превод : смањење - превод : смањење - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

То обухвата и смањење дугорочних трошкова ремедијације правовременим реаговањем.
Tidiga insatser kan även minska kostnader för återställning och sanering till följd av förening av mark och vatten.
Ц крива
C kurva
крива утапања
Toningskurva
Имајте трошкова кока ништа.
Behålla av höna kostar ingenting.
Знатно смањење степена
Väsentligt minska avfallsproduktionen (
Не, Велма је крива.
Det var nog Velmas fel.
Увек сам ја крива.
Ni vänder allting emot mig.
За све сам ја крива.
Det var mitt fel.
Смањење годишњег протока река
Ökad risk för förlust av biologisk mångfald
Кажи им да сам ја свему крива.
Att allt var mitt fel.
Пао је цреп и ударио гувернера. Нисам крива.
En tegelpanna föll på guvernören.
Вероватно сам ја крива што је почео варати.
Det var nog mitt fel att han fuskade.
Не кривите њега! Ја сам крива за то.
Det var mitt fel.
Економске процене трошкова и резултата, међутим, подлежу великој неизвесности.
För att ta itu med kunskapsbristen planeras för uppstart av en europeisk central för klimatförändringarnas effekter, sårbarhet och anpassning.
Због трошкова. Трка у наоружању, свемирска трка, мировна трка.
Kapprustning, rymdkapplöpning, fredskapplöpning.
Оруђе Судњег Дана кошта само делић од трошкова одбране.
Domedagsprojektet kostade en bråkdel av ett års försvarsutgifter.
Ова крива ће у ствари бити парабола, јел тако?
Så denna kurva är i grund och botten en parabel, eller hur?
Овакве редукције смањење штете по здравство и екосистеме (
Bedömningen för skador på människors hälsa och på ekosystemen (
Смањење и загађење слатких вода љ а ј и
Förbrukning och förorening av sötvatten
Жао ми је због онога што сам урадила. Ниси ти крива.
Doc, jag ångrar det jag gjorde. Det är inte ditt fel, Kate.
смањење емисија из пољопривреде (за више од 20 од 1990)
minskningar av utsläppen från jordbruket (med mer än 20 procent sedan 1990)
Док је говорио сјај са стране светла превоза је око крива Авенуе.
När han talade glimt av side ljusen från en vagn kom runt kurvan av avenue.
11 то кроз смањење штетних утицаја на здравље људи и екосистеме (
skador på människors hälsa och ekosystem (A) (11). Lagstiftning som lägger miljöansvaret på producenterna (REACH (12), WEEE direktivet (13),
Како је говорио сјај од стране светла за превоз је око крива за пут.
När han talade glimt av sidoljus av en vagn kom runt kurvan i Avenue.
Имао сам девет група и то је већ само од себе велико смањење.
Nu så hade jag mina nio grupper, och det var ju redan en rejäl reduktion.
Један од резултата европске политике животне средине је знатно смањење емисија закисељавајућег полутанта
Den betydande minskningen av utsläppen av försurande svavelföroreningar (SO
На колико главе , ја? Је био обавезан да пристане на смањење за количина, господине.
På hur mycket ett huvud? Jag var tvungen att gå med på en minskning för kvantitet, sir.
Њихово смањење ће захтевати сарадњу неколико домена како би се дошло до усклађених, економичних
Ambitiösa mål om ökad användning av biobränsle som bidrar till att begränsa klimatets förändring, men som ökar trycket på den biologiska mångfalden, är exempel (kapitel 6).
Видите, ја је одлучио с правом или не да расте брковима и то је смањење
Du förstår, jag hade bestämt mig med rätt eller orätt att växa en mustasch och detta hade klippt
Дакле, као што сви вероватно знате, стари начин гледања на ово је расипање иновација или крива усвајања.
Så, som de flesta av er troligen vet, det klassiska sättet att tänka kring detta är spridning av innovation eller acceptanskurvan (eng. adoption curve).
Прогнозе указују на знатно смањење влажности тла у региону Средоземног мора лети, и истовремено повећање влажности
Samtidigt har det skett en förkortning av växtsäsongen på sydliga breddgrader.
За смањење органских материја у земљишту одговорно је неколико фактора, а многи имају везе с људском активношћу.
Mellan 1990 och 2000 ökade arealen hårdgjord yta i EU15 med 6 procent, och efterfrågan på nya områden för städers utbredning och för byggnation av infrastruktur fortsätter att öka.
политике чине мање од 10 од укупних трошкова за Заједничку пољопривредну политику и слабо су усмерене на очување обрадивог земљишта са великом природном вредношћу.
10 procent av den totala utgifterna för CAP och är till synes svaga när det gäller bevarande av jordbruksmark med höga naturvärden.
Такође постоје бројни примери, засновани на уверљивим научним упозорењима, када су правовремене акције за смањење штетних утицаја биле изузетно ефектне (16).
Det finns också många exempel där tidiga åtgärder, baserade på trovärdiga varningar från vetenskapen, för att minska skadlig påverkan skulle ha varit mycket fördelaktiga (16).
Процењује се даје економски преокрет узроковао смањење глобалних емисија CO за 3 у 2009. години у поређењу са 2008. (PBL, 2009.
Den ekonomiska nedgången uppskattas orsaka en minskning av de globala CO2 utsläppen med 3 procent 2009, jämfört med 2008.
И планинске области наилазе на знатне проблеме каошто је смањење снежног покривача, потенцијални негативни утицаји на зимски туризам и распрострањен губитак врста.
Bergsområden står inför utmaningar som minskat snötäcke, potentiellt negativa effekter på vinterturismen och omfattande förluster av arter.
Покривеност спољашњим подацима културну вредност, актуелне мере које се предузимају у оквиру Заједничке пољопривредне политике нису довољне да се спречи његово смањење.
Jordbruksområden med stor biologisk mångfald, såsom extensiva gräsmarker, utgör fortfarande ungefär 30 procent av Europas jordbruksmark. Även om dessa markers natur och kulturvärden erkänns i europeisk miljö och jordbrukspolitik, är de nuvarande åtgärderna inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) inte tillräckliga för att förhindra ytterligare minskning.
Иако превенција има највећи потенцијал за смањење притисака на животну средину, политике смањења обима генерисања отпада су ретке и обично нису ефикасне.
Trots att förebyggande åtgärder har störst potential att minska trycket på miljön har politiska initiativ för att minska uppkomsten av avfall varit sparsamma och ofta inte särskilt effektiva.
Ово смањење се већином приписује променама у понашању, техничком напретку и спречавању губитака воде у дистрибутивним системима, што подржавају трошкови коришћења воде.
Denna minskning hänförs främst till beteendemässiga förändringar, tekniska förbättringar och förebyggande av vattenförluster i distributionssystemen, bland annat via prissättning av vatten.
На пример, Данска је објавила смернице за смањење изложености деце хемијским коктелима, усредсредивши се на фталате, парабене и полихлороване бифениле (PCB) (61).
Riktlinjerna är inriktade på ftalater, parabener, och polyklorerade bifenyler (PCB) (61).
Кумулативан трошак позивâ за изабрани налог. Важно Ако имате више од једног налога, имајте у виду да ово није збир кумулативних трошкова позивâ за све налоге!
Här visas de sammanlagda telefonkostnaderna för det valda abonnemanget. Viktigt Om du har fler än ett abonnemang är det här INTE den totala summan av telefonkostnaderna för alla abonnemang.
Многе мере ублажавања климатских промена доносе секундарне користи за животну средину, каошто је смањење емисија загађујућих материја у ваздуху услед сагоревања фосилног горива.
Många åtgärder för att minska klimatpåverkan kommer att ge miljöfördelar på andra områden, hit hör minskade utsläpp av luftföroreningar från förbränning av fossila bränslen.
Човек је посао је мали, а није било ничега у његовој кући која може да објасни за такве разрађују припреме, и тако трошкова као што су били у.
Mannens affärer var en liten en, och det fanns ingenting i hans hus som kan stå för en sådan utarbeta preparat och en sådan utgifter som de var på.
Кретање отпада зависи од расположивости капацитета за обраду опасног отпада у државама, од различитих стандарда у области животне средине од једне државе до друге, и од различитих трошкова.
Handeln styrs av tillgång på kapacitet för behandling av farligt avfall, av olika miljönormer i olika länder och av skillnader i kostnader mellan länder.
Недавно се показало да смањење изложености доноси мерљиво здравствено благостање у Сједињеним Америчким Државама, где је животни век продужен највише у регионима с највећим смањењем концентрација
Att minska denna ndel av stadsbefolkningen i områden där koncentrationen av förorenande ämnen är högre än utvalda gräns målvärden, EEA s medlemsländer, 197 2008 exponering har nyligen tillmätts mätbara hälsovinster i USA, där den förväntade livslängden ökat mest i de regioner där PM minskat mest