Превод КСКСКСКС на босанском језику:


  Речник Српски-босански

имају - превод : имају - превод : имају - превод : имају - превод : одобрено - превод : одобрено - превод : одобрено - превод : одобрено - превод : одобрено - превод : имају одобрено - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Ово уверење је одобрено за наредне употребе
Certifikat je ovjeren za sljedeću upotrebu
Имају доказ.
Vode ga u Berlin.
Имају оружје!
Imaju oružje!
Имају Ени!
Imaju Eni!
Имају пратњу.
Imaju pratnju.
Даме имају предност.
Dame imaju prednost.
Имају прљаве руке.
Imaju prljave ruke.
Имају двоје деце.
Imaju dvoje dece.
Имају добру прилику...
Ovo je najduža noć u godini.
Можда имају радар.
Možda koriste radar. Možda imaju ovdje negdje skriven mikrofon.
Имају арсеникову со.
Imaju arsenovu sol.
Имају ли униформу?
Je li u odori?
Имају и бацаче.
Imaju i bacače.
Све особе имају мапу
Svi ljudi imaju mapu
Ох, даме имају предност.
Oh, dame imaju prednost.
Слушај, Руси имају пратњу.
Slušaj, Rusi imaju pratnju.
Можда имају мање људи.
Možda su im ljudi previše raštrkani...
Психопате имају образац понашања.
Psihopate imaju obrazac ponašanja.
Сигурно имају твоје белешке.
Sigurno imaju tvoje beleške.
имају однос од 0 1
imaju odnos od 0 1
Све велике религије имају календаре.
Sve velike religije daju nam kalendare.
Не могу да имају фарове.
Ne mogu da imaju farove.
Имају окице као њихова мама.
Imaju okice kao njihova mama.
Чак и зидови имају уши.
Čak i zidovi imaju uši.
Знамо да Руси имају петље.
Mi znamo da Rusi imaju muda.
Сви овде имају мало тога.
Svi ovdje imaju malo toga.
Исто тако имају одличне кнедле.
Да, надајмо се.
Све остале речи имају значење разликовања.
Sve ostale riječi imaju značenje razlikovanja.
Сви сјајни љубавници имају грозна раздобља.
Svi sjajni ljubavnici imaju grozna razdoblja.
Жене данас имају мало другачије фризуре.
Žene danas imaju malo drugačije frizure.
Они имају злато, не папирне доларе.
Oni imaju zlato, ne papirne dolare.
Неки од њих имају и оружје.
Neki od njih imaju i oružje.
Имају проклети агрегат који прави буку.
Imaju prokleti agregat, koji pravi buku.
Фармери неће да имају никакве шансе!
Farmeri neće da imaju nikakve šanse!
Сви кругови имају заједничку особину, осим једног.
Svi krugovi imaju zajedničku osobinu osim jednog.
Сви заокружени бројеви имају заједничку аритметичку особину.
Svi zaokruženi brojevi imaju zajedničku aritmetičku osobinu.
Религије имају много разумнији став према уметности.
Religije imaju puno zdraviji pristup umjetnosti.
Чак и модели морају да имају мира!
Samo modeliram kao dečko s herpesom.
Они конце имају Али видите и сами
Oni konce imaju Ali vidite isami
Али имају понешто и на оца, такође.
Ali imaju ponešto i na oca, takođe.
И кад имају толико тога да испричају.
I kad imaju toliko toga da ispričaju.
У овим земљама, жене имају по шесторо деце.
Ove zemlje imaju šestoro djece po ženi.
Или имају дуже животе и живе тамо горе?
Ili imaju dulje živote i žive ovdje gore?
Ти их имаш 12, оне их имају 12.
Ti ih imaš 12, one ih imaju 12.
Његови родитељи имају вилу на другом крају залива.
Njegovi roditelji imaju vilu na drugom kraju zaliva.