Превод КСКСКСКС на енглеском језику:


  Речник Српски-енглески језик

конкурент - превод : акције - превод : Акције - превод : конкурент акције - превод : конкурент - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Акције уноса
Input Actions
Акције уносаComment
Input Actions
Игра акције и решавања загонеткиName
A monochrome, black on white theme for KGoldrunner
Излистај повезане портове (без акције одобравања)
List connected ports (no subscription action)
Зарађујем тако што инвестирам у акције.
I invest in stocks for a living.
То је био видео пун акције.
That was an action packed video.
У два сата морамо бити на сцени акције.
In two hours we must be on the scene of action.
За два сата морамо да будемо на сцени акције.
In two hours we must be on the scene of action.
Отворите К контролу и под Администрација рачунара изаберите Акције уноса.
Open kcontrol , and in the Regional Accessibility section, select Input Action
Најмање вр ијеме које мора да прође између окидања дв ије акције.
Amount of time required after triggering an action until the next trigger can occur
До сада сам добио када смо отишли да посетимо лице места акције.
So far I had got when we went to visit the scene of action.
Ове акције могу да осигурају једнаке шансе и да подстакну укупан раст.
These actions can ensure equality of opportunity and boost overall growth.
Интегрисане акције које се простиру кроз политичке домене могу помоћи озелењавању економије
More integrated actions across policy domains can help in greening the economy
Заједно, под и лопта чине оно што се назива пар акције и реакције.
Together, the floor and the ball form what's called the action reaction pair.
Насиље настаје кроз терористичке акције са стране УЧК, али Срби користе претерану силу за освету.
Serbs then retaliated with disproportionate intensity.
Они су били задивљујући ствари за Обсервер одличан за цртање вео од мотива мушкараца и акције.
They were admirable things for the observer excellent for drawing the veil from men's motives and actions.
Они су били задивљујући ствари за посматрача одличан за цртање вео од мотива мушкараца и акције.
They were admirable things for the observer excellent for drawing the veil from men's motives and actions.
Процене штете и потреба у погледу реконструкције су започете док су иницијалне акције помоћи у току.
Assessments of damage and reconstruction needs are being launched as initial relief operations continue.
Англо саксонски генија за парламентарне владе се афирмише дошло је до много разговора и без одлучне акције.
The Anglo Saxon genius for parliamentary government asserted itself there was a great deal of talk and no decisive action.
Створите перцепцију акције у следећем тренутку. Треба да се крећу и требало би да су се заменили. Добро.
Render a perception of what they'll do in the next moment they should be moving and they should have shifted.
Овде подешавате акције уноса, као што су гестови мишем и пречице са тастатуре за покретање програма и извршавање наредби.
Here is where you would configure input actions, such as mouse gestures and keyboard shotcuts for launching applications and running commands.
боље интегрисане акције у области политике могу допринети позитивном исходу у области животне средине и повољно утицати на читаву економију
However, it does note that some local and global thresholds are being crossed, and that negative environmental trends could lead to dramatic and irreversible damage to some of the ecosystems and services that we take for granted.
Али то се овако одигравало, народ је напуштао цела кад су Срби извршавали акције против УЧК и касније су се враћали.
There was lot of people who were out of their homes because of fighting. But the pattern that has been developed was one that the population would leave the villages who are under the KLA operation being done by the authorities and then these people drive through and move back into the villages.
Такође постоје бројни примери, засновани на уверљивим научним упозорењима, када су правовремене акције за смањење штетних утицаја биле изузетно ефектне (16).
There is now no shortage of environmental and geographical data in Europe to support environmental objectives, and many opportunities exist to exploit these data through analytical methods and information technologies.
Док се точак вашег бицикла врти у смеру казаљке на сату, делови сваке гуме који додирују земљу гурају уназад према тлу акције.
As your bicycle wheels spin clockwise, the parts of each tire touching the ground push backwards against the Earth the actions.
Српске снаге безбедности у задње време ограничавају своје акције на рутинска деловања као патролирање, контроле, трагање за лагерима оружја и контрола важних улица.
Serbian security forces these days limited their actions to routine operations such as inspections, patrols, search for weapon stashes and monitoring major connecting roads.
Парламент Уједињеног Краљевства се често назива као мајка парламената, али шта урадити да наша влада буде још одговоранија за своју политику и акције?
The United Kingdom Parliament is often referred to as the mother of Parliaments, but how do we seek to make our government more accountable for its policies and actions?
Друга важна страна политичке акције је укључивање питања биодиверзитета у секторске политике које се односе на транспорт, производњу енергије, пољопривреду, шумарство и рибарство.
Quantitative data on the status and trends of European biodiversity are sparse, both for conceptual and practical reasons. The spatial scale and level of detail at which ecosystems, habitats and plant communities are discerned is to a certain extent arbitrary.
Бристер је Хил, али је одавно убијен од стране терен борова, са изузетком неколико пањева, чији корени стари достави још увек дивље акције многих штедљива село дрво.
Brister's Hill, but was long since killed out by pitch pines, excepting a few stumps, whose old roots furnish still the wild stocks of many a thrifty village tree.
Заједнички глас људи треба да буде интегрисанији путем нових технологија у организационе стратегије и планове акције, а не само да буде рециклиран за сакупљање донација или маркетинг.
The collective voices of people needs to be more integrated through new technologies into the organizational strategies and plans of actions and not just recycled for fundraising or marketing.
Оно што је важније у вези с овом апликацијом је да она представља како нова генерација третира проблем владе не као проблем окамењене институције, него проблем колективне акције.
But what's more important about this app is that it represents how a new generation is tackling the problem of government not as the problem of an ossified institution, but as a problem of collective action.
Мислим да постоји веома дубока иронија у чињеници да акције које жене предузимају и ово видим све време са циљем остајања у послу, заправо воде до њиховог одласка са посла.
I think there's a really deep irony to the fact that actions women are taking and I see this all the time with the objective of staying in the workforce actually lead to their eventually leaving.
И зарадићу, или ћу порасти само зато што сам одлично инвестирао у акције, тих 95 долара ће порасти за 15 . дакле, на тих 95 долара, додаћу још 15 од тих 95 долара.
And I'm going to earn, or I'm going to grow just because I was an excellent stock investor, that ninety five dollars is going to grow by fifteen percent. So to that ninety five dollars, I'm going to add another fifteen percent of ninety five.
Тако су се здравље, квалитет живота и услуге животне средине побољшали за већину Европљана, свести брига на вишем су нивоу него икада, акције и улагања у области животне средине су без премца.
What this report also provides is evidence that existing European environmental policies present a robust basis on which to build new approaches that balance economic, social and environmental considerations.
Не желим да кажем да ми је жао моје акције, нити ћу се претварати да не могу да сан о ноћи као последица, још увек, идеја сама обтрудес да је направио толико његовог срамота док је кривица само што је битно.
I don't mean to say that I regret my action, nor will I pretend that I can't sleep o' nights in consequence still, the idea obtrudes itself that he made so much of his disgrace while it is the guilt alone that matters.