Превод КСКСКСКС на словенском језику:


  Речник Српски-словеначки

одлазни директне инвестиције - превод : инвестиције - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

Директне везе
Narava in biotska raznovrstnost
Директне везе
70. in 80. leta preteklega stoletja (in tudi še danes)
Директне везе
Posredne povezave preko sprememb pokrovnosti tal, preko poplav in suš
Директне везе
Raba naravnih virov in odpadki
Међутим, поставља се питање расподеле приступа и користи с обзиром на то да просторно планирање и инвестиције фаворизују богате на штету сиромашних.
Vendar se tudi tu poraja vprašanje, ali imajo vsi enak dostop in ali so koristi enakomerno porazdeljene, saj prostorsko načrtovanje in odločitve vlagateljev pogosto dajejo bogatim prednostna račun revnih.
У директне утицаје употребе ресурса на животну средину спада деградација плодног земљишта, несташица воде, загађење токсинима и губитак биодиверзитета у земаљским и слатководним екосистемиима.
Podnebnespremembebodopredvidomapovečalepritiskenaokolje,povezane z rabo naravnih virov, saj spremembe v padavinskih režimih v Sredozemlju npr. pomenijo dodaten pritisk na vodne vire in vplivajo na spremembe pokrovnosti tal.
Многе везе описане горе и у претходним поглављима су директне, јер промене везане за један проблему области животне средине могу директно да узрокују притисак другог.
Številne od zgoraj in v prejšnjih poglavjih opisanih povezav so neposredne, kar pomeni, da lahko spremembe, povezane z enim okoljskim vprašanjem, neposredno občutimo kot okoljske pritiske na drugem področju.