Превод КСКСКСКС на хрватском језику:


  Речник Српски-хрватски

класификација - превод : Класификација хемикалија - превод :

Ads

  примери (Екстерни извори, није прегледао)

) или испуштање фармацеутских хемикалија (
) ili lijekovima (
Нова уредба о употреби хемикалија могла би бити од помоћи, али комбиновани ефекти хемикалија остају проблем
Nova regulacija u upotrebi i prometu kemikalijama može pomoći, nokombinirani učinci kemikalija i dalje su problem
Тако је и анахроно класификација занимања очева, где самохрани родитељи иду засебно.
I to je anakronistično klasifikacija prema profesiji očeva, stoga samohrani roditelji idu zasebno.
Међутим, уредба не покрива истовремену изложеност већем броју хемикалија.
Međutim, ova se Uredba ne bavi problemom istovremene i višestruke izloženosti kemikalija.
Такође, све се више схвата да ризике треба процењивати кумулативно да би се избегло потцењивање ризика који се могу јавити у оквиру актуелне парадигме разматрања супстанци по систему хемикалија по хемикалија (59).
Nadalje, sve je raširenija spoznaja o nužnosti procjena kumulativnog rizika kako bi se izbjeglo podcjenjivanje opasnosti do kojih može doći radi trenutno aktualne paradigme koja tvari promatra kao zasebne kemikalije (59).
Нафта је извор скоро свих органских хемикалија које се могу наћи у свакодневним производима и услугама.
Nafta je temeljna sirovina za dobivanje gotovo svih organskih kemikalija u svakodnevnim proizvodima i uslugama. Također, nafta predstavlja primarni izvor okolišnih pritisaka na ekosustave i stanovništvo onečišćenje, kontaminacija, zatopljenje uslijed klimatskih promjena .
Научно разумевање токсикологије мешавина хемикалија недавно је доживело значајан напредак, и то захваљујући истраживањима које је финансирала ЕУ (J).
Znanstveno razumijevanje toksikoloških učinaka smjesa kemikalija od nedavno je napredovalo, prvenstveno zahvaljujući istraživanjima koje je financirala EU (J).
Напори да се боље заштити здравље људи и животна средина кроз безбедније хемијске супституте морају се допунити системским приступом процењивању хемикалија.
Napori usmjereni prema boljoj zaštiti ljudskog zdravlja i okoliša korištenjem sigurnijih kemijskih nadomjestaka, trebaju biti dopunjeni sustavnim pristupom procjene kemikalija.
Уредба о регистрацији, евалуацији, ауторизацији и ограничавању хемикалија (REACH) (47) има за циљ унапређење заштите здравља људи и животне средине од хемијских ризика.
Cilj Uredbe o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (47) jest zaštititi ljudsko zdravlje i okoliš od kemikalija.
Даље, све више штетних хемикалија се прска на воће и поврће, као што су пестициди и хербициди, да би се убили корови и бубе.
Nadalje, voće i povrće se šprica sve štetnijim kemikalijama, kao što su pesticidi i herbicidi, kako bi se uništio korov i kukci.
Посебна пажња посвећује се могућим комбинованим ефектима изложености мешавини хемикалија нађених у ниским концентрацијама у животној средини или у роби широке потрошње, посебно на угрожену малу децу.
Mogući kombinirani učinci koji se pojavljuju uslijed izlaganja smjesama kemikalija prisutnih u malim količinama u okolišu ili robi široke potrošnje, privlače posebnu pozornost, posebice kod osjetljive djece.
Али, смањење нивоа стреса помаже стварање хемикалија које помажу при лечењу. Та физичка реакција је важна за феномен познат као плацебо. Др Естер Стернберг је много писала о тој теми.
Predviđanje trendova za kozmetičku industriju je jedno, ali, dal' je napredak nauke i tehnologije zaista omogućio tumačenje listića čajeva na globalnom nivou i bolje predviđanje onoga što dolazi za 5, 10 ili 20 godina?
Општи ратарски трендови (као што је мања употреба хемикалија, све чешће остављање земље да се одмори и учешће органског ратарства) и политичке мере (као што су циљане схеме у области пољопривреде
Tome su možda doprinijeli i opći trendovi u poljoprivredi (poput manjeg unosa, povećanog udjela zemlje pod ugarom te udjela organske poljoprivrede) i političke mjere (poput